Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

„Kerüljük a kényszert, s hagyjuk, hogy a kisgyerek örömmel tanuljon.
A gyerekek játékok révén okosodnak, a kényszeres okítás nem jut el a lelkükig.” (Platón)

Új felmérő feladatlapok

Az általános iskola alsó tagozatos tanulóinak készült felmérő feladatlapok a Nemzeti Alaptanterv tananyagára épülnek. A tantárgyanként és évfolyamonként készített füzetek kötetenként 8 felmérő feladatlapot tartalmaznak, melyek feladataihoz pontozási, értékelési javaslatot is adunk. A kötetek végén minden feladat megoldása megtalálható.

Iskola-előkészítő

Kiadványainkat azoknak a szülőknek ajánljuk, akik tudatosan törekednek arra, hogy gyermekeik zökkenőmentesen, kudarcok nélkül kezdjék meg, majd eredményesen folytassák iskolai tanulmányaikat. Gondoljuk végig, mit tehet Ön! Tanulni akar gyermekével, vagy szeretné megtanítani tanulni, azaz egyedül helytállni? Amikor gyermekét helytállásra neveli-oktatja, akkor az életre készíti fel. Az önálló tanulás képességével párhuzamosan fejlődik gyermeke önbizalma, kialakul kötelesség- és felelősségtudata, magasabb szintre kerül problémamegoldó gondolkodása, megjelenik empátiás képessége. Nyilván minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke az iskolába lépve elinduljon a helyes úton. Ehhez a felkészítő munkához kínálunk segítséget, elméleti és gyakorlati útmutatást.

Szórakoztató

Azt szeretné, hogy gyermeke jól szórakozzon, ugyanakkor a tanuláshoz szükséges képességei is fejlődjenek? Olyan kiadványokat keres, amelyek biztosítják, hogy a kellemes időtöltés mellett ismeretei is bővüljenek? A hagyományos munkafüzetek, feladatgyűjtemények nem keltették fel gyermeke érdeklődését, nem kötik le figyelmét? Szeretné megelőzni a tanulási nehézségek kialakulását, vagy csökkenteni azok súlyosságát? Mi megtaláltuk Önnek a jó megoldást! Szórakoztató kiadványainkkal úgy valósíthatja meg a rendszeres gyakoroltatást, hogy gyermeke játék közben tanul, tanulás közben játszik.

Pedagógia

Szakmailag színvonalas, korszerű ismereteket közvetítő kézikönyveinkkel azoknak a pedagógusoknak a munkáját szeretnénk megkönnyíteni, akik elkötelezett hívei az önképzésnek, nyitottak az új eljárások, módszerek, stratégiák iránt és ezeket szívesen adaptálják saját tanítási gyakorlatukba. Kiadványainkban olyan helyzetek, szituációk megnyugtató megoldására is találnak segítséget, mint a nehezen nevelhető, akadályozott és tanulási zavarral küzdők oktatása-nevelése. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is, azoknak a jó képességű gyermekeknek és fiataloknak a támogatását, akik társaiknál gyorsabb ütemben fejlődnek. Szakkönyveinkben számos tanáccsal, ötlettel találkozhatnak, amelyek birtokában speciális képzettség nélkül is elérhetik, hogy különböző képességű, eltérő szociális helyzetű tanítványaik örömüket leljék a tanulásban, s képességeiknek megfelelő szintű iskolai végzettséget szerezhessenek.

Készség- és képességfejlesztés

Ma már minden iskola pedagógiai célkitűzései között szerepel a tanulók készség- és képességfejlesztése. Az elméletet azonban nem is olyan könnyű a gyakorlatba átültetni. A tanítási-tanulási folyamatból gyakran hiányoznak azok a módszerek, technikák, eljárások, amelyek lehetővé tennék a rendszeres és következetes fejlesztőmunkát. Ugyanakkor az iskolába lépő gyermekek között egyre nagyobbak a különbségek. Más az anyanyelvi, értelmi, érzelmi-akarati fejlettségük, másként szocializálódnak. A szintkülönbség bizonyos képességterületeken akár öt év is lehet. Ezen pedig az iskolában eltöltött idő sem változtat. Sőt a különbségek csak nőhetnek, amíg áthidalhatatlan szakadék keletkezik a jól teljesítők és a lemaradók között. Ahhoz, hogy ez a távolság csökkenjen tudatos, tervezett fejlesztőmunkára van szükség, és olyan taneszközökre, amelyek a legkorszerűbb és leghatékonyabb módszereket, technikákat, eljárásokat közvetítik, illetve sokoldalú, a tanulók életkorának leginkább megfelelő készség- és képességfejlesztést tesznek lehetővé. Kiadványaink e célokat szolgálják, iskolai és otthoni gyakorlásra egyaránt kiválóan alkalmasak.

Mérés, értékelés

Minden pedagógus szükségszerűen értékel és mér. Mindkét tevékenység szorosan kapcsolódik a tanítási-tanulási folyamathoz, de nem lehet őket egymás szinonimájaként kezelni. A mérés során információkat gyűjtünk. Ezek azonban önmagukban keveset árulnak el a tanulókról, csak más tényekkel, információkkal, mérési eredményekkel összevetve igazán informatívak. Ha a mérési eredményeinket, a tanuló mért teljesítményét összevetjük más adatokkal, gyakran egy előre kitűzött szinttel, elvárással, céllal, akkor beszélhetünk értékelésről. Célja, hogy további tanulásra, tanulási korrekcióra ösztönözze a tanulókat, illetve tájékoztatást adjon a pedagógusnak tanítványa tudásáról, annak minőségéről. Gyakorlott tanár pusztán megfigyeléssel jó helyzetképet tud adni arról, tanítványai hol tartanak a tudás megszerzésében. Elengedhetetlen azonban az objektív értékeléshez, hogy megbízható feladatlapokkal rendelkezzünk. Kiadványaink a tanulók ismeret- és képesség-jellegű tudásának felméréséhez, illetve teljesítményének megállapításához, értékeléséhez nyújtanak szakszerű segítséget.

title×

text

okmégse

title×

text

ok